Somali Ostrich Struthio molybdophanes
female 8 September 2022 Samburu, Kenya