Southern Cassowary Casuarius casuarius
15 July 2017, Beijing Zoo, China