White-bellied Bustard Eupodotis senegalensis
6 September 2022 Sweetwater, Kenya
7 September 2022 Sweetwater, Kenya