Hispaniolan Emerald Chlorostilbon swainsonii
23 April 2017 Port Au Prince, Haiti