Egyptian Plover Pluvianus aegyptius
14 April 2017, Denver Zoo