Hamerkop Scopus umbretta
9 September 2022 Samburu, Kenya
nest 9 September 2022 Naivasha, Kenya
by Byron Flateland
10 September 2022 Naivasha, Kenya
11 September 2022 Maasai Mara, Kenya