Yellow Bittern Ixobrychus sinensis
6 July 2013 Tianjin, China
13 July 2013 Tianjin, China