Masked Tityra Tityra semifasciata
19 April 2010 Conchias, Honduras