Long-tailed Shrike Lanius schach
17 July 2009 Changsha, China
6 July 2014 Zhenjiang, China
18 July 2014 Zhenjiang, China
26 July 2014 Zhenjiang, China
27 July 2014 Zhenjiang, China