Northern Brownbul Plyllastrephus strepitans
8 September 2022 Samburu, Kenya