Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus
15 July 2017 Beijing Zoo, China
24 April 2022 by Li Ye, Xiamen, Fujian, China