Light-vented Bulbul Pycnonotus sinensis
9 July 2009 Changsha, China
11 July 2009 Changsha, China
17 July 2009 Changsha, China
7 July 2012 Tianjin, China
12 July 2012 Tianjin, China
29 July 2012 Tianjin, China
5 July 2014 Zhenjiang, China
6 July 2014 Zhenjiang, China
26 July 2014 Zhenjiang, China
28 June 2015 Beijing, China
25 June 2015 Xi'an, China
15 July 2017 Beijing Zoo, China
photo by Ye Li, Xiamen, Fujian, China