White-cheeked Starling Spodiopsar cineraceus

7 July 2012 Tianjin, China
12 July 2014 Zhenjiang, China
21 June 2017 Beijing, China