Red-billed Starling Spodiopsar sericeus
18 July 2014 Zhenjiang, China
21 June 2017 Beijing, China
24 April 2022 by Li Ye, Xiamen, Fujian, China