Chestnut-backed Thrush Geokichla dohertyi
14 April 2017, Denver Zoo