African Gray Flycatcher Bradornis microrhynchus
5 September 2022 Samburu, Kenya
10 September 2022 Naivasha, Kenya