White-eyed Slaty-Flycatcher Melaenornis fischeri
30 August 2022 Nairobi, Kenya
9 September 2022 Naivasha, Kenya