White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis
29 September 2012 Amery, Wisconsin