Gouldian Finch Apapornis fischeri
19 July 2014 Zhenjiang, China